សំណួរដែលសួរជាញឹកញាប់ សម្រាប់សេវាសាធារណៈពាក់ព័ន្ធវិស័យការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ តាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម