ព័ត៌មានសម្រាប់
ការផ្តល់សៀវភៅការងារ និងបណ្ណសម្គាល់កម្មករនិយោជិតខ្មែរ
ការផ្តល់ទុតិយតាបណ្ណ/សៀវភៅការងារកម្មករនិយោជិតខ្មែរ
បច្ចុប្បន្នភាពទិដ្ឋាការ "ចូល" - "ចេញ" លើសៀវភៅការងារកម្មករនិយោជិតខ្មែរ សូមទាក់ទង ៖
1. លោក ថេង ហុង 011 985 902
2. លោក វ៉េង វណ្ណៈ 096 496 6656
ព័ត៌មានសម្រាប់
សេវាការចុះបញ្ជិកាសេចក្តីប្រកាសជូនដំណឹងអំពីចលនាបុគ្គលិក "ចូល"-"ចេញ" សូមទាក់ទង ៖
1. លោក ដួង ដារិទ្ធិ 016 716 668
2. លោក ហ៊ូ ចាន់ណារ៉ា 070 218 425
ព័ត៌មានសម្រាប់
សេវាការចុះបញ្ជិកាសៀវភៅបញ្ជីចុះនាមក្មេង និង ការផ្តល់ទិដ្ឋាការប្រើប្រាស់កម្មករនិយោជិតវ័យក្មេង សូមទាក់ទង ៖
1. លោក ហាក់ សឿន 011 600 672
2. លោក ព្រំ វណ្ណៈ 010 402 226
ព័ត៌មានសម្រាប់
សេវាការបញ្ជាក់វិញ្ញាបនបត្រពិនិត្យកាយសម្បទាកម្មករនិយោជិតខ្មែរ សូមទាក់ទង ៖
1. លោកស្រី លឹម បូរមី 095 835 571
2. លោក មឿត សុផាន់ណា 017 633 463
ព័ត៌មានសម្រាប់
ការហ្វឹកហ្វឺនកូនជាង/កម្មសិក្សា សូមទាក់ទង ៖
1. លោក នេន វុទ្ធី 012 939 425
2. លោកស្រី ណូ សូរិយា 093 877 787
ព័ត៌មានសម្រាប់
ការចេញលិខិតទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រតិភូបុគ្គលិក សូមទាក់ទង ៖
1. លោក ឃុត អ៊ូច 087 787 690
2. លោក ថុល ពៅ 077 360 680
ព័ត៌មានសម្រាប់
ការចុះបញ្ជិកាសេចក្ដីប្រកាសជូនដំណឹងបើកសហគ្រាស (MLVT)
ការចុះបញ្ជិកាសៀវភៅបញ្ជីប្រចាំសហគ្រាស
ការចុះទិដ្ឋាកាបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់សហគ្រាស
ការចុះបញ្ជិកាសៀវភៅបើកប្រាក់
ផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាតបើកប្រាក់តាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ
ការផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាតឱ្យសហគ្រាស ធ្វើការបន្ថែមម៉ោង
ការផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាតឱ្យសហគ្រាស ធ្វើការនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំសប្ដាហ៍
ការផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាតឱ្យសហគ្រាស ធ្វើការនៅថ្ងៃបុណ្យដែលមានប្រាក់ឈ្នួល
ការផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាតព្យួរកិច្ចសន្យាការងារ
សូមទាក់ទង ៖
1. កញ្ញា ជា សោភា 098 411 723
2. កញ្ញា ផាន់ សោភា 078 443 886