សូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរួមពាក់ព័ន្ធវិស័យការងារ

              ដើម្បីប្រើប្រាស់សេវាស្វ័យប្រវត្តិកម្ម ម្ចាស់រោងចក្រ សហគ្រាស ត្រូវ ចុះឈ្មោះ | ចូលប្រព័ន្ធ
              ដើម្បីប្រើប្រាស់សេវាស្វ័យប្រវត្តិកម្ម កម្មករនិយោជិត ត្រូវ ចុះឈ្មោះ | ចូលប្រព័ន្ធ
កម្រងសេវាស្វ័យប្រវត្តិកម្មពាក់ព័ន្ធវិស័យការងារ
១.ការចុះបញ្ជិកាសេចក្ដីប្រកាសជូនដំណឹងបើកសហគ្រាស (MLVT) ២.ការចុះបញ្ជិកាសៀវភៅបញ្ជីប្រចាំសហគ្រាស
៣.ការចុះបញ្ជិកាសៀវភៅបើកប្រាក់/ផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាតបើកប្រាក់តាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ ៤.ការចុះទិដ្ឋាការបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់សហគ្រាស
៥.ការបញ្ជាក់វិញ្ញាបនបត្រពិនិត្យកាយសម្បទាកម្មករនិយោជិតខ្មែរ ៦.ការផ្តល់សៀវភៅការងារ និងបណ្ណសម្គាល់កម្មករនិយោជិតខ្មែរ
៧.ការចុះបញ្ជិកាសេចក្ដីប្រកាសជូនដំណឹងស្ដីពីបុគ្គលិក(មិនបង់ថ្លៃសេវា) ៨.ការចុះបញ្ជិកាលើសេចក្ដីប្រកាសជូនដំណឹងអំពីចលនាបុគ្គលិក "ចូល"/
           បច្ចុប្បន្នភាពទិដ្ឋាការ "ចូល" លើសៀវភៅការងារកម្មករនិយោជិតខ្មែរ
៩.ការផ្ដល់ទុតិយតាសៀវភៅការងារ និងបណ្ណសម្គាល់កម្មករនិយោជិតខ្មែរ ១០.ការចុះបញ្ជិកាលើសេចក្ដីប្រកាសជូនដំណឹងអំពីចលនាបុគ្គលិក "ចេញ"/
           បច្ចុប្បន្នភាពទិដ្ឋាការ "ចេញ" លើសៀវភៅការងារកម្មករនិយោជិតខ្មែរ
១១.ការចេញលិខិតទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រតិភូបុគ្គលិក
១២.ការផ្ដល់ទិដ្ឋាការប្រើប្រាស់កម្មករនិយោជិតវ័យក្មេង ១៣.ការចុះបញ្ជិកាសៀវភៅបញ្ជីចុះនាមក្មេង  
១៤.ការផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាតឱ្យសហគ្រាស ធ្វើការបន្ថែមម៉ោង ១៥.ការផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាតឱ្យសហគ្រាស
           ធ្វើការនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំសប្ដាហ៍/
           ថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យដែលមានប្រាក់ឈ្នួល
១៦.ការផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាតព្យួរកិច្ចសន្យាការងារ ១៧.ការហ្វឹកហ្វឺនកូនជាង/កម្មសិក្សា
ការផ្លាស់ប្ដូរសៀវភៅការងារ និងបណ្ណសម្គាល់កម្មករនិយោជិតខ្មែរពីទម្រង់ចាស់មកទម្រង់ថ្មី (ឥតគិតថ្លៃ)

សម្រាប់ព័ត៌មានក្នុងការប្រើសេវា Online សូមទំនាក់ទំនង ៖

012 000 000 011 000 000
015 000 000 097 000 0000

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនង៖

012 000 000 011 000 000
015 000 000 097 000 0000