សូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យកម្មករនិយោជិតកម្ពុជា

              ស្វាគមន៍និងអរគុណចំពោះលោកអ្នកដែលបានចូលមកគេហទំព័រប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យកម្មករនិយោជិតកម្ពុជា។ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យកម្មករនិយោជិតកម្ពុជាឬហៅកាត់ CEMS ជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងតាមរយៈគេហទំព័រស្វ័យប្រវត្តិកម្មរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ។

សម្រាប់ព័ត៌មានក្នុងការប្រើសេវា Online សូមទំនាក់ទំនង ៖

ឈ្មោះ លេខទំនាក់ទំនង
ឈ្មោះ លេខទំនាក់ទំនង
ឈ្មោះ លេខទំនាក់ទំនង
ឈ្មោះ លេខទំនាក់ទំនង

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនង៖

ឈ្មោះ លេខទំនាក់ទំនង
ឈ្មោះ លេខទំនាក់ទំនង
ឈ្មោះ លេខទំនាក់ទំនង
ឈ្មោះ លេខទំនាក់ទំនង

សម្រាប់ម្ចាស់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថានស្នើសុំ

សម្រាប់កម្មករនិយោជិតខ្មែរស្នើសុំ

មើលស្ថានភាព

សម្រាប់ពិនិត្យស្ថានភាពពាក្យស្នើសុំ
- ស្នើសុំទុតិយតាសៀវភៅការងារកម្មករនិយោជិតខ្មែរ
- ស្នើសុំធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិដ្ឋាការចូលចេញ
- ស្នើសុំបញ្ជាក់វិញ្ញាបនបត្រពិនិត្យកាយសម្បទាកម្មករនិយោជិតខ្មែរ
ដោយមិនមានគណនេយចូលក្នុងប្រព័ន្ធ។
មើលស្ថានភាព