សូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរួមពាក់ព័ន្ធវិស័យការងារ តាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម

              ស្វាគមន៍និងអរគុណចំពោះលោកអ្នកដែលបានចូលមកគេហទំព័រសេវាសាធារណៈពាក់ព័ន្ធវិស័យការងារ តាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម។

សម្រាប់ព័ត៌មានក្នុងការប្រើសេវា Online សូមទំនាក់ទំនង ៖

ឈ្មោះ លេខទំនាក់ទំនង
ឈ្មោះ លេខទំនាក់ទំនង
ឈ្មោះ លេខទំនាក់ទំនង
ឈ្មោះ លេខទំនាក់ទំនង

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនង៖

ឈ្មោះ លេខទំនាក់ទំនង
ឈ្មោះ លេខទំនាក់ទំនង
ឈ្មោះ លេខទំនាក់ទំនង
ឈ្មោះ លេខទំនាក់ទំនង

សម្រាប់ម្ចាស់សហគ្រាស

សម្រាប់កម្មករនិយោជិតខ្មែរ

មើលស្ថានភាព

- ស្នើសុំទុតិយតាសៀវភៅការងារកម្មករនិយោជិតខ្មែរ
- ស្នើសុំធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិដ្ឋាការចូលចេញ
- ស្នើសុំបញ្ជាក់វិញ្ញាបនបត្រពិនិត្យកាយសម្បទាកម្មករនិយោជិតខ្មែរ
ដោយមិនមានគណនេយចូលក្នុងប្រព័ន្ធ។
មើលស្ថានភាព
×