សូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរួមពាក់ព័ន្ធវិស័យការងារ

              ដើម្បីប្រើប្រាស់សេវាស្វ័យប្រវត្តិកម្ម ម្ចាស់រោងចក្រ សហគ្រាស ត្រូវ ចុះឈ្មោះ | ចូលប្រព័ន្ធ
              ដើម្បីប្រើប្រាស់សេវាស្វ័យប្រវត្តិកម្ម កម្មករនិយោជិត ត្រូវ ចុះឈ្មោះ | ចូលប្រព័ន្ធ
កម្រងសេវាស្វ័យប្រវត្តិកម្មពាក់ព័ន្ធវិស័យការងារ
១.ការចុះបញ្ជិកាសេចក្ដីប្រកាសជូនដំណឹងបើកសហគ្រាស (MLVT) ២.ការចុះបញ្ជិកាសៀវភៅបញ្ជីប្រចាំសហគ្រាស
៣.ការចុះបញ្ជិកាសៀវភៅបើកប្រាក់/ផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាតបើកប្រាក់តាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ ៤.ការចុះទិដ្ឋាការបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់សហគ្រាស
៥.ការបញ្ជាក់វិញ្ញាបនបត្រពិនិត្យកាយសម្បទាកម្មករនិយោជិតខ្មែរ ៦.ការផ្តល់សៀវភៅការងារ និងបណ្ណសម្គាល់កម្មករនិយោជិតខ្មែរ
៧.បច្ចុប្បន្នភាពទិដ្ឋាការ "ចូល" លើសៀវភៅការងារ ៨.បច្ចុប្បន្នភាពទិដ្ឋាការ "ចេញ" លើសៀវភៅការងារ
៩.ការផ្ដល់ទុតិយតាសៀវភៅការងារ និងបណ្ណសម្គាល់កម្មករនិយោជិតខ្មែរ
១០.ការចេញលិខិតទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រតិភូបុគ្គលិក
១១.ការផ្ដល់ទិដ្ឋាការប្រើប្រាស់កម្មករនិយោជិតវ័យក្មេង ១២.ការចុះបញ្ជិកាសៀវភៅបញ្ជីចុះនាមក្មេង  
១៣.ការផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាតឱ្យសហគ្រាស ធ្វើការបន្ថែមម៉ោង ១៤.ការផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាតឱ្យសហគ្រាស ធ្វើការនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំសប្ដាហ៍
១៥.ការផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាតឱ្យសហគ្រាស ធ្វើការនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យដែលមាន
               ប្រាក់ឈ្នួល
១៦.ការផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាតព្យួរកិច្ចសន្យាការងារ
១៧.ការហ្វឹកហ្វឺនកូនជាង/កម្មសិក្សា  
ការផ្លាស់ប្ដូរសៀវភៅការងារ និងបណ្ណសម្គាល់កម្មករនិយោជិតខ្មែរពីទម្រង់ចាស់មកទម្រង់ថ្មី

សម្រាប់ព័ត៌មានក្នុងការប្រើសេវា Online សូមទំនាក់ទំនង ៖ 1297