ការចុះឈ្មោះរបស់កម្មករនិយោជិត សម្រាប់សេវា
-ការបញ្ជាក់វិញ្ញាបនបត្រពិនិត្យកាយសម្បទាកម្មករនិយោជិតខ្មែរ
-ការផ្តល់សៀវភៅការងារ និងបណ្ណសម្គាល់កម្មករនិយោជិតខ្មែរ
-ការផ្ដល់ទុតិយតាសៀវភៅការងារ និងបណ្ណសម្គាល់កម្មករនិយោជិតខ្មែរ

ទីកន្លែងកំណើត

អាសយដ្ឋាននៅក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

អាសយដ្ឋានស្នាក់នៅបច្ចុប្បន្ន

សូមភ្ជាប់ឯកសារជា *.JPG, *.JPEG, *.PDF ដែលមានទំហំក្រោម 5MB

លេខសម្ងាត់ត្រូវតែ៖

មានចំនួនយ៉ាងតិច 8 តួ មានតួអក្សរធំយ៉ាងតិចចំនួនមួយតួ ចន្លោះពី A ដល់ Z មានតួអក្សរតូចយ៉ាងតិចចំនួនមួយតួ ចន្លោះពី a ដល់ z មានលេខយ៉ាងតិចចំនួនមួយ មានសញ្ញាពិសេសយ៉ាងតិចចំនួនមួយ ដែលមានដូចជា (#?!@$%^&*-)
ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ សូមធានាអះអាងថាព័ត៌មានដែលបានបញ្ចូលខាងលើគឺពិតជាព័ត៌មានត្រឹមត្រូវនិងពិតប្រាកដ។ ក្នុងករណី ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ ផ្តល់ជូនព័ត៌មាននិងឯកសារមិនពិត នោះក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ នឹងបដិសេធលើពាក្យស្នើសុំចុះឈ្មោះនេះ ហើយខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ សូមទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់។